Algemene voorwaarden

en betalings­voorwaarden van TRID'OR B.V

Artikel 1. 
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot uitvoering van werk , huur en verhuur of van koop en verkoop door of namens TRID’OR, hierna in het algemeen aan te duiden met levering. 

Lid 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze afwijking schriftelijk zijn overeengekomen. Koopcondities van kopers, huurders en andere wederpartijen worden niet erkend, voor zover deze niet door TRID’OR schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2. 
TRID’OR zal zich zo veel mogelijk houden aan de overeengekomen leveringstijd, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. 

Artikel 3.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele verdere veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomst. In al deze gevallen heeft TRID’OR de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden. 

Artikel 4.
In gevallen van overmacht is TRID’OR niet verplicht tot levering en/of uitvoering van werkzaamheden. In geval van overmacht heeft TRID’OR ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen en/of het verrichten van de werkzaamheden met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding. 

Artikel 5. 
Binnen 7 dagen na ontvangst van een levering dient de wederpartij nauwkeurig en gedetailleerd aan TRID’OR zijn eventuele bezwaren omtrent het geleverde schriftelijk ter kennis te brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest. Wanneer TRID’OR de juistheid van de bezwaren van de wederpartij niet erkent staat het deze vrij met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde, de nodige rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6. 
TRID’OR is niet verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, welke ook, ontstaan door gebreken aan de geleverde producten en/of diensten. Dit geldt tevens wanneer schade het gevolg is van fouten, gemaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden welke behoren bij de installatie, reparatie en onderhoud van hard- en software. Voorts is TRID’OR niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften. De wederpartij vrijwaart TRID’OR tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in dit artikel zijn vermeld. 

Artikel 7. 
Lid 1. Tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van TRID’OR in Numansdorp of op een door hem aan te wijzen rekening, zonder aftrek of korting of verrekening hoe ook genaamd.

Lid 2. Alle geleverde goederen blijven eigendom van TRID’OR tot de prijs volledig is betaald. De wederpartij is niet gerechtigd voordat de eigendom van TRID’OR op hem is overgegaan deze goederen aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom, huur of anderszins over de dragen. Zodra de betalingsverplichtingen niet tijdig worden nagekomen is TRID’OR zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst gemachtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen. De wederpartij is verplicht TRID’OR voor het terugnemen van haar goederen de toegang tot zijn bedrijf te verschaffen. 

Lid3. TRID`OR behoud zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder worden begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen of te exploiteren. 

Artikel 8. 
Lid1. Indien de betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal de wederpartij, te rekenen vanaf de vervaldag, over het verschuldigde bedrag een rente dienen te vergoeden van 15% op jaarbasis. Daarenboven zijn alle bedragen die de wederpartij krachtens eventuele andere facturen van TRID’OR aan deze verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de wederpartij gehouden aan TRID’OR te betalen alle buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan TRID’OR verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan TRID’OR verschuldigde met een minimum van € 125,00.

Lid 2. TRID'OR heeft het recht uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan TRID'OR, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Wanneer betaling op de vervaldag is uitgebleven is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft TRID'OR zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht om voornoemde rente en kosten in rekening te brengen.

Artikel 9.
TRID`OR is bevoegd om de nakoming van haar verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan de wederpartij of derden op te schorten tot het moment dat alle vorderingen die op de wederpartij openstaan volledig zijn voldaan. 

Artikel 10.
Als leveringstermijn wordt gesteld termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond echter dient dit slechts beschouwd te worden als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Artikel 11.
Op de overeenkomst met de wederpartij is uitsluiten Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke uit de overeenkomst mochten ontstaan zullen uitsluitend zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechtbank te Rotterdam. Voorts is Nederlands recht van toepassing.

De beste oplossing voor jou

Altijd bereikbaar

Up-to-date

Vrijblijvende offerte?

TRID’OR verzorgt document verwerkende oplossingen. Daarbij zijn we hét adres voor advies, service en onderhoud voor deze producten.